Plán činnosti na 1. pololetí 1998.

Členské schůze,

spojené s odbornými přednáškami se konají každé třetí úterý v měsíci v zasedacích místnosti na Úřadu městské části  Brno střed, Dominikánská ulice číslo 2, od 18.00 hodin.
     Upozorňujeme členy na tuto změnu konání schůzí. Schůze se budou konat buď v zasedací místnosti zastupitelstva (dvorní trakt) či v zasedací místnosti rady (l.patro hlavní budovy).

Program přednášek:
20.ledna Výroční členská schůze (viz přiložená pozvánka)
  PhDr.Bohumil Smutný, MZA Brno
  Rodinný archiv hrabat Friesů
17.února RNDr. Ladislava Horáčková, MU Brno
  Antropologický průzkum hrobky Žerotínů v Bludově
17.března PHDr. Jiří Fürbach, Okresní muzeum Jindřichův Hradec
  Rodopis a brněnské pobyty Emy Destinnové
21.dubna Miroslav Pavlů, Zlín
  Heraldická expertíza jako pomůcka historika a památkáře
19.května   MUDr. Tomáš Němec, Praha
  Božena Němcová - původ, rod a rodinná tradice
16.června Ing. Karel Dvořák
  Videodokumentace činnosti Společnosti za posledních 15 let
 
Vycházka:
16.května Kunštát a okolí, s prohlídkou prostorů a expozice zámku v Kunštáté (pod vedením PhDr. Ivana Štarhy). Doprava vlastními vozy, termín srazu bude upřesněn na členské schůzi.
 
Zájezdy:
18.dubna Praha  výstava obrazů Mistra Theodorika (jedinečná příležitost!)
13.června Památky Pojizeří
  (Benátky n. J.  zámek, Dražice  zřícenina hradu, Mladá Boleslav  zámek, Kosmonosy  zámek, Dobrovice  kostel, hrobka Valdštejnů)
 

     Přihlášky a úhrada ceny zájezdů nejlépe na členských schůzích u vedoucí zájezdů MUDr. Zdeny Novobilské. V případě dostatečného zájmu bude červnový zájezd rozšířen na dvoudenní.
     Termíny, ceny a pokyny k zájezdům budou uveřejněny též ve vývěsce.

Změny a doplňky plánu jsou vyhrazeny.

     Výbor MGHS se schází každý čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 hod. v sále videostudia firmy KD data, Veveří 8.

PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
jednatel MGHS

Informace členům - jaro 1998

     Vážení přátelé!
     Moravská genealogická a heraldická společnost vstupuje do třetího roku své činnosti.
     Posíláme Vám plán činnosti na 1. pololetí 1998 a těšíme se na shledání při našich akcích. Zejména se těšíme na Vaši účast na valné hromadě společnosti; pozvánku rovněž přikládáme.
     Někteří z Vás dosud neuhradili členský příspěvek za rok 1997. Ti kterých se to týká, najdou přiloženu složenku na jeho úhradu. Jak víte, příspěvek za rok 1997 činí 160, Kč pro výdělečně činné, 80, Kč pro studenty a důchodce. Dáváme přednost úhradě na členských schůzích, neboť při platbě poštou či bankou je zcela zbytečně strháván příslušný poplatek.
     Ti, kteří nezaplatili příspěvek ani za rok 1996, najdou přiloženo i oznámení o pozastavení svého členství v MGHS. Je nám líto, že toto opatření jsme byli vůči několika z Vás nuceni použít, ale i tito členové mohou svůj vztah k MGHS napravit.
     Oznamujeme, že MGHS vyrovnala svůj dluh vůči bývalému Genealogickému a heraldickému klubu a vydala chybějící dvojčíslo Genealogických a heraldických informací 19941995. Toto číslo obdrží všichni členové bývalého GHK a všichni členové MGHS, pokud uhradí částku ekvivalentní tehdejšímu ročnímu členskému příspěvku, tj. 50, Kč. Tuto částku můžete uhradit na kterékoliv členské schůzi a výtisk GHI si vyzvednout.
     Mimobrněnským členům i všem, kteří o to projeví zájem, zašleme GHI poštou. V takovémto případě však zašlete předem poštovní poukázkou částku 65. Kč (příspěvek + poštovné) na náš účet č. 164309514l0600 v Agrobance Brno. Těm z Vás, kteří podle našich záznamů mají členský příspěvek bývalého GHK za rok 1994 či 1995 již uhrazen, přikládáme Genealogické a heraldické informace 19941995.
     Na lednové valné hromadě bude stanovena výše členských příspěvků za rok 1998. Předpokládáme jejich mírné zvýšení v souladu s mírou inflace a všeobecným zdražením. Oznámení o výši členských příspěvků a žádost o jejich úhradu budou rozeslány spolu s novým číslem Genealogických a heraldických informací 1997, které je připraveno do tisku a mělo by se distribuovat v jarních měsících.
     Redakční rada uvítá vaše příspěvky do GHI - aktuální informace, zprávy o literatuře, zprávy o rodových setkáních a kronikách, i větší práce z oblasti heraldiky a genealogie.
     Knihovna MGHS byla přemístěna zpět na Střední 11 a bude zpřístupněna po její inventarizaci. Výbor uvítá Vaše dary do knihovny včetně separátů Vašich prací.
     Sledujte aktuální informace ve vývěsce Společnosti na rohu ulic Běhounské a Kobližné (Palác šlechtičen) v Brně.
     Korespondenci adresujte na jednatele Společnosti: Vilém Walter, Jižní náměstí 11, 619 00 Brno.

     Informace přes Internet získáte přes Email  kddata_zavináč_mbox.vol.cz
     nebo http://users.stand.cz/roman
     fax: 05 41218296

PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
jednatel MGHS

     Vážená paní, vážený pane,

     Výbor MGHS svolává, v souladu s článkem 8.2 stanov Společnosti,

     Valnou hromadu Moravské genealogické a heraldické společnosti

     na úterý 20.ledna 1998 do zasedací místnosti zastupitelstva městské části Brnostřed, Dominikánská 2 (boční vchod Nové radnice, přízemí dvorního traktu).
     Na jednání valné hromady, které bude zahájeno v 18.00 hodin, Vás srdečně zveme.

     Navrhovaný program jednání:
1) Zahájení,jmenování komisí
2) Odborná přednáška
3) Zpráva mandátové komise, schválení volebního řádu
4) Zpráva o činnosti a dalších výhledech MGHS
5) Finanční zpráva a finanční plán
6) Návrh plánu činnosti na rok 1998
7) Zpráva revizní
8) Diskuse ke zprávám
9) Volby nového výboru a revizní komise MGHS
10) Návrh na úpravu výše členských příspěvků
11) Návrh na udělení čestného členství v MGHS
12) Návrhy na změnu stanov
13) Náměty a připomínky členů
14) Usnesení valné hromady
     Připomínky k programu jednání i návrhy na další body jednání adresujte výboru MGHS, který zasedá ve čtvrtek 15.ledna v 16:30 hod. v sále videostudia firmy KD data, Veveří 8, Brno.
     Prosíme, abyste na jednání valné hromady přišli včas (tj. v předstihu) a při presentaci předložili Vaši členskou legitimaci.

     Za výbor MGHS

PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
jednatel MGHS